תורה ומדע /tɔ’ra uma’da/ Torà i ciència (4)

בס”ד

Estimats amics i amigues del nostre blog,
[Castellano, al final de esta publicación]

Després d’un llarg parèntesi, i en honor als nostres lectors i lectores que ens segueixen des de Catalunya i les altres regions catalanoparlants de l’Estat, vam presentar el nostre quart article en català. Com sabeu, encara que el nostre espai web té caràcter nacional, i opta pel castellà com a llengua de comunicació, creiem important compartir amb els nostres amics i amigues en l’idioma de la nostra comunitat autònoma.

Ja coneixeu al Jaume Folch, un alumne molt estudiós de la Torá i la mística jueves, que ens escriu en la seva llengua materna, i tracta avui sobre la creació i el temps. Esperem que aquests breus però interessants articles del nostre col·laborador, siguin del vostre gust. Quedem a l’espera de la vostra participació, comentaris, preguntes… fent d’aquest blog un espai viu i interactiu.

bXalom,
Edit Or

ד. Més sobre la creació i el temps (part I)

Podem aportar més consideracions de la Torà i la ciència sobre l’origen de l’univers i el temps. El doctor en física i jueu observant Gerald Schroeder fa un comentari sobre la classificació que el Creador fa al Llibre del Gènesi dels sis dies de creació activa. En concloure’s els versicles referits a cada dia, hi ha les següents construccions:

“Hi hagué vespre i hi hagué mati, [i fou el] segon dia” (Gèn; 1:8);

«hi hagué vespre i hi hagué mati, [i fou el] tercer dia” (Gèn; 1:13)... i així successivament fins a:

“hi hagué vespre i hi hagué mati, [i fou el] sisè dia” (Gèn; 1:31).

Però en el versicle on s’esmenta el dia inicial de la creació (Gèn; 1:5) no hi diu “primer dia” sinó “iom ekhad” אחד יום que vol dir exactament “dia u”. [i]

El Dr. Schroeder assenyala que Nakhmànides (Girona, 1194 – Terra d’Israel, 1270) ja remarca aquesta discontinuïtat, explicant-la de la següent manera: dia “u” és absolut, mentre que dia “primer” és comparatiu.

A la Torà no hi podia constar “primer dia” perquè encara no hi havia hagut un segon dia relatiu a ell. La perspectiva de la Torà sobre els sis dies de la creació en el Gènesi parteix, per tant, des de l’únic moment de la història del temps en que encara no hi havia hagut cap dia relatiu al dia “u”, i això referma la idea d’inici del temps a l’instant del “Big Bang” [ii].

També en relació al temps, podem observar que l’estructura de la narrativa de la creació del primer capítol del Gènesi –amb les construccions repetides que hem comentat abans des del dia u fins al sisè dia– ja ens fa veure que no està parlant necessàriament de dies “terrestres” com els que es produeixen al planeta Terra avui en dia: en paraules de Nakhmànides, aquests dies “contenen totes les edats [i tots els secrets] del món” [iii].

El Dr. Schroeder estudia etimològicament les estructures repetides “hi hagué vespre, i hi hagué matí, dia X”, i veu que “vespre” en Hebreu és “érev”, que està relacionat amb els termes “barreja”, “desordre” i “mescla”, mentre que matí és “bóker”, i està relacionat amb “discernible”, “ordenat” i “distingible”.

Els sis primers dies poden ser vistos per tant com etapes de creació eòniques en que es passa d’un cert desordre còsmic a un estat amb ordenació superior en l’univers [iv].

Un altre element que ens fa veure que no es tracta tan sols de dies de 24 hores –diem “tan sols” perquè segons la teoria de la relativitat general, en algun sistema de referència la durada de cada “dia” de la creació fou efectivament de 24 hores, com també diu Nakhmànides– és que, com diu el gran rabí gironí al seu Comentari a la Torà, el Sol i la Lluna no són creats fins el quart “dia”, quan per parlar literalment de dia tal com l’entenem a la Terra ha de sortir i s’ha de pondre el Sol. En canvi, a partir de l’aparició dels primers humans amb creació d’Adam, els períodes de temps analitzats són de manera unívoca a una escala històrica.


Continuarà…

i. Aquest matís es perd en la gran majoria de traduccions no jueves de la Torà, on típicament hi fan constar “primer dia” (vegeu, per exemple, la cristiana Bíblia Catalana Interconfessional).
ii. Pàgina web del Dr. Schroeder (en anglès).
iii. En l’Hebreu de Nakhmànides, “kol iemot ha-olam”.
iv. “Genesis and the Big Bang”, Gerald Schroeder, pp. 96-104.

Un comentario el “תורה ומדע /tɔ’ra uma’da/ Torà i ciència (4)

 1. Torá u’madá – Torá y ciencia
  ד. Más sobre la creación y el tiempo (parte I)

  Podemos aportar más consideraciones de la Torá y la ciencia sobre el origen del universo y el tiempo. El doctor en física y judío observante Gerald Schroeder hace un comentario sobre la clasificación que el Creador hace en el Libro del Génesis de los seis días de creación activa. Al concluirse los versículos referidos a cada día, están las siguientes construcciones: «Y hubo tarde y hubo mañana, [y fue el] segundo día» [Gén; 1:8], «hubo tarde y hubo mañana, [y fue el] tercer día «[Gén; 1:13];… y así sucesivamente hasta: «hubo tarde y hubo mañana, [y fue el] sexto día» [Gén; 1:31]. Pero en el versículo en donde se menciona el día inicial de la creación –[Gén; 1:5]– no dice «primer día» sino «yom ejad» (אחד יום) que quiere decir exactamente «día uno»#. El Dr. Schroeder indica que Najmánides (Girona, 1194 – Tierra de Israel, 1270) ya señala esta discontinuidad, explicándola de la siguiente manera: día «uno» es absoluto, mientras que día «primero» es comparativo. En la Torá no podía constar «primer día» porque todavía no había habido un segundo día relativo a él. La perspectiva de la Torá sobre los seis días de la creación en el Génesis parte, por tanto, desde el único momento de la historia del tiempo en que aún no había habido ningún día relativo al día «uno», lo que reafirma la idea de inicio del tiempo en el instante del «Big Bang» [1].

  También en relación al tiempo podemos observar que la estructura de la narrativa de la creación del primer capítulo del Génesis –con las construcciones repetidas que hemos comentado antes desde el día uno hasta el sexto día– ya nos hace percatar que la Torá no nos está hablando necesariamente de días «terrestres» como los que se producen en el planeta Tierra hoy en día: en palabras de Najmánides, estos días «contienen todas las edades del mundo»#. El Dr. Schroeder estudia etimológicamente las estructuras repetidas «hubo tarde y hubo mañana, día X», y hace notar que «tarde» en Hebreo es «érev», que está relacionado con los términos «mezcla» y «desorden», mientras que mañana es «bóker», y está relacionado con «discernible», «ordenado» y «distinguible». Los seis primeros días pueden ser vistos por tanto como etapas de creación eónicas en que se pasa del desorden cósmico a un estado con ordenación superior en el universo [2]. Otro elemento que nos hace ver que no se trata sólo de días de 24 horas –llamamos «sólo» porque según la teoría de la relatividad general, en algún sistema de referencia la duración de cada «día» de la creación fue efectivamente de 24 horas, como también dice Najmánides– es que, como dice el gran rabino gerundense en su Comentario a la Torá, el Sol y la Luna no son creados hasta el cuarto «día», cuando para hablar literalmente de día tal como lo entendemos en la Tierra tiene que salir y ponerse el Sol. En cambio, a partir de la aparición de los primeros humanos con la creación de Adán, los periodos de tiempo analizados son de forma unívoca en una escala histórica [3].

  [1] Página web del Dr. Schroeder (en inglés): http://www.geraldschroeder.com/AgeUniverse.aspx
  [2] “Genesis and the Big Bang”, Gerald Schroeder, pp. 96-104
  [3] http://www.aishlatino.com/a/cym/48419797.html

Los comentarios están cerrados.